Vuodelle 2018

11. Joulu, 2017

Yritysten hierontapalvelut

Sopimuksia yritysten hierontapalveluista vuodelle 2018 tehdään nyt!
Yritysten hierontapalveluissa työntekijät voivat käydä kerran kuukaudessa työajan ulkopuolella hieronnassa, jonka kesto sovitaan ennalta työnantajan kanssa. Työnantaja voi halutessaan maksaa koko hieronnan tai osan siitä.
Yritysten hierontapalveluista saatu palaute on ollut todella positiivista sekä työnantajan että työntekijöiden puolelta.
Sopimus asioissa ota yhteyttä Elinaan 0453564229

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailuetu!

Työhyvinvointi on puhuttanut jo pitkään. Sairauspoissaoloihin ja niiden kustannuksiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, ja alettu miettimään, miten näitä kustannuksia voitaisiin pienentää. 

Työhyvinvointi on keskeinen kilpailutekijä, ja se vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen ja tulokseen. Työhyvinvoinnilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan tasolla. Työhyvinvointi tarkoittaa toisaalta jokaisen yksilön hyvinvointia eli henkilökohtaista tunne- ja vireystilaa. Työ on monelle keskeinen osa elämää, joten on entistä tärkeämpää tarkastella työhyvinvoinnissakin ihmistä kokonaisuutena. 

Työyhteisön hyvinvointiin sisältyvät kaikki työhyvinvointia tukevat sekä näkyvät asiat ja järjestelmät, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi työterveyshuolto, työturvallisuustoiminta, virkistystoiminta, liikunta, työpaikan ruokailu sekä työympäristön viihtyisyys. Se miten näitä missäkin organisaatiossa käytetään, riippuu pitkälti johtamisesta. Aivan kuten oma arvopohja ohjaa yksilön toimintaa, myös kaikkien organisaatioiden toiminnan perustana ovat arvot. Työhyvinvointi perustuu arvoihin, jotka ohjaavat yrityksen panostuksia ja johtamisen tavoitteita. 

Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen on haaste sekä yritykselle että työntekijälle itselleen. Työnantajahan ei voi yksin olla vastuussa kenenkään hyvinvoinnista. Tärkeää on myös se, että jokaisella työntekijällä on halu ylläpitää ja kehittää henkilökohtaista hyvinvointiaan.

Työhyvinvointi on tärkeää jo sen takia, että työlainsäädäntö asettaa yritykselle työhyvinvoinnin hoitamiseen tiettyjä vaatimuksia. Yksi tärkeimmistä asioista on minun mielestäni se, että työhyvinvoinnin puute lisää kustannuksia. Korkeat sairauspoissaolokustannukset syövät yrityksen kannattavuutta. Vähentämällä sairauspoissaoloja  yritys voi merkittävästi lisätä tuottavan työn määrää. On kuitenkin huomioitava, että sairauspoissaolojen vähentäminen on tapahduttava terveyteen vaikuttavien toimenpiteiden tuloksena. 

Työhyvinvointi on myös yrityksen kilpailuetu. Työhyvinvointi siis kasvattaa yrityksen kilpailukykyä. Tämä tapahtuu siten, että työhyvinvointi pienentää sairauspoissaolokustannuksia, tapaturmakustannuksia sekä työkyvyttömyyskustannuksia ja vaikuttaa suoraan kustannustehokkuuteen. Tämä taas puolestaan vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen ja kannattavuuteen, jolloin kilpailukyky paranee. Työhyvinvointi myös parantaa työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja työyhteisön ilmapiiriä, jonka myötä palvelutaso paranee. Tämä parantaa toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta lisää yrityksen kilpailukykyä. Työhyvinvointi myös lisää innostusta ja sitoutumisen syntymistä, mikä on hyväksi yrityksen imagolle sekä työnantajana että yhteistyökumppanina. 

MIkäli teitä kiinnostaa tietää, miten työhyvinvointiin vaikuttaminen voisi auttaa teidän organisaationne kasvuun ja tulokseen, tulemme mielellämme kertomaan palveluistamme lisää.

Henkilöstön hyvinvoinnin seuraaminen on haastava tehtävä. Perinteiset työhyvinoinnin keinot eivät anna varmoja tuloksia, eikä työntekijä itsekään voi mututuntumalta tietää miten hän todellisuudessa voi. Tarjoamme tähän oikeita mittareita, joiden avulla saadaan reaaliaikaista tietoa.

Työhyvinvointi on seurausta sujuvasta työstä. Siksi työhyvinvoinnin kehittäminen, joka lähtee työntekijästä itsestään on molempia osapuolia hyödyntävä asia. 

" STTK:n tilamassa kyselyssä (2017) 57% työntekijöistä kokee, että työpaikalla ei edistetä lainkaan tai edistetään melko huonosti suunnitelmallista työssäjaksamista ja työhyvinvointia"

 

Palvelumme yrityksille

Toteutamme työhyvinvointikyselyitä, joiden vastaukset raportoimme johtoportaalle muutos ehdotuksien kera. (Vähintään 20 henkilöä). 

Järjestämme myös työkykyjohtamisen luentoja esimiehille, sekä hyvinvointiin liittyviä luentoja koko henkilöstölle. (Luennot 370€+ alv 24%)

Autamme teitä suunnitellemaan työhyvinvointipäiviä joista todella on hyötyä!

Kauttamme on saatavilla myös " parempaa työssäjaksamista"- valmennus. Valmennuksen tavoitteena on työhyvinvoinnin ja työkyvyn jatkuva ylläpito.

Kauttamme saa myös työkykykartoituksia sekä Firstbeat hyvinvointianalyyseja.

Tulemme mielellämme myös pitämään hyvinvointi klinikkaa toimipisteeseenne. Hyvinvointiklinikalla työntekijät voivat tulla keskustelemaan ja kysymään hyvinvointiin, ravintoon tai liikuntaan liittyvistä asioita luottamuksellisesti.

Lisäksi toteutamme henkilöstön voimavarakartoituksia. Tämä kartoitus toteutetaan sähköpostitse, ja jokainen työntekijä saa vastausajan umpeutumisen jälkeen henkilökohtaisen palautteen tämän hetkisestä tilanteestaan.